fbpx

Handicapkonventionen

FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap
 

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap. Konventionen blev vedtaget i FN den 13. december 2006, og i juli 2009 ratificerede Danmark konventionen.

I følge konventionen skal retten til at udøve sin fulde retslige handleevne og til at opretholde sin fysiske og psykiske integritet respekteres uanset (grad af) handicap. Enhver form for behandling for personer med handicap forudsætter, at der er givet et frit og informeret samtykke. Retten til at bo og leve i samfundet efter ens eget valg og til at opretholde sin fulde frihed på lige fod med andre borgere skal respekteres og understøttes.

I konvention er det ligeledes beskrevet, at det ikke er selve funktionsnedsættelsen, der er det afgørende problem, men derimod udelukkelsen af mennesker fra at tage del i samfundet på lige vilkår.

I 2014 formulerede FN på deres samling i efteråret en skarp kritik af Danmark for ikke at overholde Handicapkonventionen, og denne er stadig ikke fuldt ud implementeret i dansk lovgivning. Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering bakker fuldt og helt op om ønsket om implementering af konventionen i dansk lovgivning og arbejder aktivt for at opnå dette.

Find mere information om handicapkonventionen her.