fbpx

Vedtægter

Vedtægter for DSPR

Indhold

 1. Selskabets navn
 2. Formål
 3. Medlemskab
 4. Selskabets bestyrelse
 5. Generalforsamling
 6. Medlemsbidrag
 7. Udvalg
 8. Regnskab, revision og formue
 9. Tegning og hæftelse
 10. Vedtægtsændringer
 11. Opløsning af selskabet

§ 1. Selskabets navn

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

§ 2. Formål

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er et fagligt selskab, hvis formål er at arbejde for at den psykosociale rehabiliteringsindsats i Danmark fremmer muligheder for personer med psykosocialt handicap til at opnå størst mulig grad af selvstændig funktion i samfundet.

Selskabet skal fremme udviklingen af samarbejdet mellem de forskellige instanser og aktører, som måtte være involveret i den enkelte borgers recoveryproces.

Selskabet arbejder for at styrke og fremme tilbud om og adgang til arbejds- og boligforhold, uddannelse, samt anden relevant viden for personer med psykosocialt handicap.

Selskabet arbejder for at fremme forskning, vidensgenerering og dokumentation af anvendte socialfaglige metoder fra den psykosociale rehabiliteringspraksis både nationalt og internationalt ud fra et tværfagligt og tværvidenskabeligt perspektiv.

Selskabet skal i Danmark søge indflydelse på udviklingen i lovgivningen og den øvrige samfundsudvikling vedrørende forhold for personer med psykosocialt handicap.

Selskabet vil have særligt fokus på:

 • empowerment
 • inklusion
 • recovery-orientering

Selskabets formål søges blandt andet opnået igennem:

 • Konferencer, kurser og temadage
 • Udgivelse af relevante artikler og publikationer
 • Hjemmeside og nyhedsbreve
 • Andet

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er et non-profit selskab – hvis formål er almennyttigt og velgørende. Selskabet er desuden uafhængigt af partipolitiske, metodemæssige, religiøse og økonomiske interesser.

§ 3. Medlemskab

Stk.1
Som medlem optages individer, organisationer, virksomheder og foreninger, som kan tilslutte sig selskabets formål.

Stk. 2
Medlemskab træder i kraft når kontingent er registreret som indbetalt i Selskabet.

Stk. 3
Bestyrelsen kan beslutte at udelukke et medlem fra Selskabet, hvis vedkommende handler imod selskabets vedtægter eller til skade for Selskabet. Den, hvis medlemskab overvejes ophævet, har ret til at blive hørt af bestyrelsen inden endelig beslutning.

En eventuel protest mod udelukkelsen skal forelægges sammen med bestyrelsens beslutning på førstkommende generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for udelukkelsen for at den kan effektueres.

§ 4. Selskabets bestyrelse

Stk. 1
Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8 personer: Formand, næstformand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 3
De øvrige 7 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og evt. øvrige bestyrelsesposter.

Stk. 5
Ved forfald i valgperioden konstituerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behørigt indvarslet – er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Referater fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde.

Stk. 8
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en administration til at varetage det daglige administrative arbejde samt øvrige drift af Selskabets aktiviteter.

Stk. 9
Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for deres arbejde i selskabet. For at sætte aftryk i det nationale og internationale faglige netværk og som en erkendtlighed for arbejdet i bestyrelsen betaler selskabet for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i en relevant konference hvert andet år.
Formand og næstformand deltager som repræsentanter for Danmark i relevante konferencer, f.eks. i WAPR’s europæiske netværk.

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt. Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse og en foreløbig dagsorden meddeles medlemmerne med mindst 6 ugers varsel. Forslag til generalforsamlingen og forslag til kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse med endelig dagsorden samt liste over opstillede kandidater til bestyrelsen udsendes senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 2
Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte individuelle medlemmer samt en repræsentant for hvert fremmødt kollektivt medlem. Valgbare er individuelle medlemmer samt repræsentanter for kollektive medlemmer.

Formanden vælges for 2 år.

3 medlemmer følger formandsskiftet.

4 medlemmer er på valg følgende år.

Stk. 3
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Eventuelt.

Stk. 4
Afgørelser om forslag der behandles ved generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal.
Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem.
Der kan på generalforsamlingen kun træffes afgørelse om forhold, der er på den udmeldte dagsorden. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5
Der udarbejdes et referat for generalforsamlingen, som underskrives af bestyrelsesformanden og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal desuden indkaldes, hvis mindst 20 % af medlemmerne stiller ønske herom til bestyrelsen.

§ 6. Medlemsbidrag

Medlemsbidraget betales årligt og dets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Der er 4 kontingentsatser i Selskabet:

 • Individuelt medlemskab
 • Kollektivt medlemskab for organisationer, virksomheder og foreninger uden ansatte
 • Kollektivt medlemskab for organisationer, virksomheder og foreninger med 1 – 24 ansatte
 • Kollektivt medlemskab for organisationer, virksomheder og foreninger med 25 og flere ansatte

§ 7. Udvalg

Udvalg og grupper kan nedsættes af generalforsamlingen og af bestyrelsen. 

§ 8. Regnskab, revision og formue

Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret. Revideret regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Revisionen foretages af to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer, samt af et autoriseret revisorfirma.

Stk. 3
Selskabets driftsoverskud / formue kan kun anvendes i overensstemmelse med Selskabets formål – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering, eller nedsættelse af næste års kontingent.

§ 9. Tegning og hæftelse

Stk.1
Selskabet for Psykosocial Rehabilitering tegnes af formanden og ved dennes fravær af næstformanden.

Stk.2
Til gyldig forpligtelse kræves to underskrifter.

Stk.3
Bilag underskrives og tegnes af kassereren og regnskabsføreren i forening.
Årsregnskabet underskrives af formanden og kassereren i forening.

Stk. 4
For Selskabets forpligtelser hæfter alene dets formue. Medlemmerne hæfter ikke for Selskabets forpligtelser.

Stk. 5
Klausuler på gaver Selskabet vælger at modtage skal respekteres. Bestyrelsen afgør om eventuelle klausuler er i overensstemmelse med Selskabets formål.

§ 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer i Selskabet kan alene behandles på en generalforsamling og afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 11. Opløsning af Selskabet

Stk.1
Opløsning af Selskabet kan ske ved simpelt flertal blandt fremmødte til to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2
Ved opløsning af Selskabet træffer generalforsamlingen beslutning om fordelingen af Selskabets eventuelle nettoformue. Formuen kan alene tilfalde beslægtede formål i overensstemmelse med Selskabets § 2.

Ændret på Selskabets generalforsamling d. 22. maj 2015, d. 16. maj 2018 og d. 30. juni 2021.